Statut

Statut Fundacji Nasza Scena Wit-Wit

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Nasza Scena Wit-Wit zwana dalej Fundacją, ustanowiona
  przez Ewę Witomską i Stanisława Witomskiego , zwanych dalej Fundatorami,
  aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bożenę Wrona-Berwid, działa
  na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

 1. Fundacja może używać tłumaczeń pełnej nazwy na języki obce.
 2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
  zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
  działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
  lub zbliżonym charakterze działania.
  § 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Cele Fundacji:

 1. wspieranie, upowszechnienie i promocja teatru, kultury i sztuki polskiej w kraju i
  zagranicą;
 2. wsparcie rozwoju i promocja osób pragnących rozwijać się w kierunkach
  artystycznych
 3. działania na rzecz wszelkich dziedzin artystycznych m.in.: teatru, muzyki i tańca
 4. upowszechnienie teatru w środowiskach osób niepełnosprawnych oraz seniorów
 5. wspieranie i integracja artystów związanych z teatrem i kulturą;
 6. rozwijanie świadomości kulturalnej wśród Polonii
 7. wspieranie i tworzenie możliwości rozwoju dla zdolnych artystów polskich
 8. ułatwianie dostępu do edukacji artystycznej
 9. działania nakierowane na wyrównywanie szans osób i grup z trudnych środowisk
 10. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży i dorosłych w
  rozwoju artystycznym i kulturalnym, w szczególności poprzez teatr;
 11. wspieranie działań podnoszących poziom wiedzy o tematyce teatralnej i artystycznej
 12. krzewienie świadomości artystycznej w środowisku lokalnym i ogólnopolskim
 13. popularyzacja polskich legend i baśni polskich w kraju i za granicą
 14. wsparcie niezależnych twórców teatralnych i filmowych
 15. promocja młodych twórców i aktorów
 16. działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych
  wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez teatr;
 17. udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywności
  w kulturze i edukacji kulturalnej
 18. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 20. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 21. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 22. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji
  oraz projektów edukacyjnych i społecznych.
 2. Organizowanie sympozjów i konferencji.
 3. Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, koncertów i innych działań
  artystycznych.
 4. Przygotowywanie publikacji i działalność wydawnicza.
 5. Pozyskiwanie stypendium dla uzdolnionej artystycznie młodzieży
 6. Organizacja konkursów, festiwali i wydarzeń artystycznych
 7. Promocja miasta, regionu oraz kraju poprzez działania artystyczne
 8. Promocja polskiej kultury za granicą

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 300 zł oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z :
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów
  c) zbiórek i imprez publicznych,
  d) majątku fundacji,
  e) odsetek i depozytów bankowych,
  f) odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 10

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§ 11

W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.

§ 13
Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

Władze Fundacji


§ 15

Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd.


§ 16

 1. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 2. Skład Zarządu powoływany jest przez Fundatorów
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji. W takiej
  sytuacji Fundator może uzupełnić skład Zarządu.
 4. Fundatorzy podejmują wszelkie decyzje jednomyślnie.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd skała się z 2 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa
 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b) realizacja celów statutowych,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
  rok.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu
  jawnym przy obecności minimum połowy składu

Sposób reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać
  muszą łącznie Prezes i Wiceprezes Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji może dokonać Zarząd jednomyślną decyzją. Zmiany statutu nie
mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich
  celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
  istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje jednomyślnie Zarząd
  Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
  majątku.
 2. Decyzje o likwidacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.